พระกริ่งรัศมี

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสฉลองสมโภช พระเจดีย์รัศมีแห่งธรรมและวิหารทิพย์มนต์ โดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์บรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงพระรัตนตรัยตามหลักแห่งพุทธบริษัทอันดีงาม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยหลักมนุษยธรรม อาทิ การจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนและการฝึกภาวนากัมมัฏฐาน การจัดโปรแกรมจีรังฟื้นฟู เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะพักฟื้น เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆข้างต้นทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อเป็นธรรมทานไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

2

ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีมากขึ้น มีลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นบนคือ “วิหารทิพย์มนต์” เป็นที่แสดงพระธรรมเทศนาและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาองค์พระประธาน “พระพุทธนาคราชา” เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ประทับนั่งปางนาคปรกหล่อด้วยโลหะสำริดที่มีงดงามเป็นที่สุด ด้านนอกพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุ “เจดีย์รัศมีแห่งธรรม” ส่วนชั้นล่างคือ “ห้องปฏิบัติธรรมอนาลายา” ตัวอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างศิลปะล้านนาประยุกต์ที่มีความงดงามทรงคุณค่ายิ่ง โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ กระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ รวมระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง ๑๑ ปี บัดนี้ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจึงมีหมายกำหนดการงานพิธีฉลองสมโภชขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นนิมิตรหมายแห่งการสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมสืบไป

miracle12

ในวาระโอกาสนี้ถือเป็นมหาอุดมมงคลฤกษ์ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจึงดำริสร้างวัตถุมงคลชุดพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปตราบเท่า ๕๐๐๐ พระวัสสา

วัตถุมงคลที่จัดสร้างในวาระโอกาสอันสำคัญนี้ได้แก่

๑. “พระกริ่งรัศมี” เป็นพระกริ่งใหญ่ที่มีความอลังการสง่างามสร้างขึ้นตามพุทธลักษณะขององค์พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้าแห่งนิกายมหายานที่ได้รับเผยแพร่สืบมาในดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อครั้งโบราณกาล ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพว่าสามารถป้องกันภยันตรายทั้งปวงตลอดจนสามารถอาราธนาแช่องค์พระกริ่งลงในน้ำสะอาดให้กลายเป็นน้ำทิพย์มนต์ศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคภัยร้ายแรงให้ทุเลาเบาบางลงจนหายได้เร็ววัน จำนวนการสร้าง เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำแก่เงินและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๑๐๘ องค์ (ให้จองบูชาองค์ละ ๔,๐๐๐ บาท)

ภาพนิ่ง8

๒. “พระชัยวัฒน์บุญเพิ่มพูน” มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านนาในอิริยาบถปางสมาธิที่งดงาม หมายถึงปัญญาญาณเป็นเครื่องคุ้มภัยพิบัติทั้งปวง การสร้างพระชัยวัฒน์มีมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นพุทธบูชาและพกพาติดตัวเป็นเครื่องป้องกันภยันตรายและให้บังเกิดโชคลาภวาสนาบารมี ดังพระนามพระชัยวัฒน์อันหมายถึงมีชัยชนะและเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร องค์พระมีขนาดเล็กกระทัดรัดจึงเหมาะกับการอาราธนาห้อยขึ้นคอได้ทุกเพศทุกวัย จำนวนการสร้าง เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำแก่เงินและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๑๐๘ องค์ (ให้จองบูชาองค์ละ ๑,๐๐๐ บาท)

ภาพนิ่ง9

๓. “พระกริ่งมหาฤๅษี” คือรูปแทนองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ สืบเนื่องจากมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมได้ดำเนินวิถีธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ชีวิตเปี่ยมสุขปลอดโรคภัยตามแบบอย่างขององค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ศาสตร์แห่งการรักษาที่สืบทอดมายาวนานยังประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างประมาณมิได้ การสร้างรูปเคารพครั้งนี้จึงเป็นการนอบน้อมอย่างยิ่งต่อองค์บรมครูและเป็นขวัญกำลังใจอันประเสริฐต่อผู้เจริญตามรอยมหาฤๅษี จำนวนการสร้าง เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำแก่เงินและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๑๐๘ องค์ (ให้จองบูชาองค์ละ ๓,๐๐๐ บาท)

ภาพนิ่ง10

๔. “พระปิดตาวาสนาดี” เป็นความเชื่อถือศรัทธามาแต่โบราณในดินแดนสุวรรณภูมินี้ที่ได้สร้างรูปเคารพของพระอริยะสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกพระนามว่าพระภควัมบดีเป็นผู้มีเดชบารมีอิทธิฤทธิ์สูงส่งด้วยบำเพ็ญตบะเดชะอย่างแก่กล้ามีภูมิธรรมปัญญาญาณแตกฉานจนสำเร็จบรรลุอรหันต์ ปริศนาธรรมแห่งรูปเคารพอันเป็นอมตะนี้บังเกิดพลานุภาพเป็นนิรันตรายคือแคล้วคลาดปราศจากภยันตรายทั้งปวง อีกทั้งเป็นโภคทรัพย์โดดเด่นด้านเมตตามหานิยม เสริมส่งวาสนาบารมี ดังรูปลักษณ์ขององค์พระที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ในอิริยาบทเข้าภาวนากัมมัฏฐานท่าขัดสมาธิและมือทั้งสองยกขึ้นปิดหู ตา จมูก ปาก เป็นนัยยะทางธรรมที่ล้ำลึกยิ่งนัก อานุภาพแห่งองค์พระปิดตานี้สูงส่งจนเป็นที่นิยมแสวงหาพกพาติดตัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางไกลได้โชคหนุนดวงไม่ให้ตกยกยอไหว้ได้สมดังใจปรารถนา เป็นพระปิดตาเสริมสร้างบุญวาสนาให้ดียิ่งขึ้นไป จำนวนการสร้าง เนื้อว่าน ๑๐๘ ผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผังพลอยและหินเสริมธาตุหนุนดวง พิมพ์ใหญ่ จำนวน ๒๕๐ องค์ พิมพ์เล็ก จำนวน ๒๕๐ องค์ (ให้จองบูชา พิมพ์ใหญ่องค์ละ ๕๐๐ บาท, พิมพ์เล็กองค์ละ ๓๐๐ บาท)

ภาพนิ่ง11

ติดต่อขอจองบูชาวัตถุมงคล

เบอร์โทรติดต่อ : คุณแป๋ม 062-2392889, คุณเอ๋ 080-7902623

***หมายเหตุ : สามารถรับวัตถุมงคลได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ภายหลังเสร็จพิธีฉลองสมโภชเป็นต้นไป (กรณีให้จัดส่งคิดอัตราค่าจัดส่ง EMS องค์ละ ๕๐ บาททั่วประเทศ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *