ตารางโครงการปฏิบัติธรรมปี 2563

27 November 2019

กำหนดการตารางคอร์สปฏิบัติธรรมปี 2563

ตารางปฏิบัติธรรม63

ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้

 1. อริยสัจภาวนา 1/2563  อาจารย์ธรรมธีระและอาจารย์อ้อ มีค่าใช้จ่ายค่าห้องพักจำนวน 3 คืน (โดยเฉลี่ย 2,000บาทต่อท่าน) รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดที่คุณแดง 086-1904567
 2. โยคะวิถีพุทธ อาจารย์หนุ่มและทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รับผู้หญิง 32  ท่าน (ห้องนอนรวม ที่พักฟรี) ผู้ชาย 10 ท่าน (ห้องนอนรวมที่พักฟรี แต่ถ้าไม่ถึง 5 ท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดห้องรวมฟรีค่ะ) วันที่ 24 – 26 ก.ค. 2563 (มีอาหารเช้า กลางวัน เย็น ค่าอาหาร 1000 บาทต่อท่าน)
 3. อริยสัจภาวนา 2/2563 อาจารย์ธรรมธีระและอาจารย์อ้อ
 4. ผัสสะบริสุทธิ์ อาจารย์ศุภวรรณ รับผู้หญิง 32  ท่าน (ห้องนอนรวม ที่พักฟรี) ผู้ชาย 10 ท่าน (ห้องนอนรวมที่พักฟรี แต่ถ้าไม่ถึง 5 ท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดห้องรวมฟรีค่ะ) วันที่ 6 – 8 พ.ยง 2563 (มีอาหารเช้า กลางวัน เย็น ค่าอาหาร 1000 บาทต่อท่าน)หากผู้สมัครต้องการเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมสามารถจองห้องพักในราคาพิเศษกับทางรีสอร์ทได้โดยตรงค่ะ

จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาและเมตตา ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมในคอร์สต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

IMG_20191109_073855

โครงการเจ้าภาพอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 50 ท่าน หัวละ 1,000 บาท ร่วมทั้งสิ้น 50,000 บาท

 1. เจ้าภาพหลัก 1 ท่าน 30,000 บาท
 2. เจ้าภาพรอง 2 ท่าน ท่านละ 10,000 บาท
 3. เจ้าภาพร่วม บริจาคตามกำลังทรัพย์

หากมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิ คุณแดง 086-1904567 หรือติดต่อเราทางเพจ https://www.facebook.com/rasameehangdhama

 


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม

13 September 2019

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จีรังฟื้นฟู อริยสัจภาวนา และผัสสะบริสุทธิ์ ได้ที่นี้

จีรังฟื้นฟู262

โครงการ จีรังฟื้นฟู วันที่ 19 – 21 กันยายน 2562
หากผู้ใดไม่มีรายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ที่คุณแดง ไลน์ rm4567 หรือสอบถามมาทางไลน์มูลนิธิ สามารสแกน QRcode ได้ที่ภาพด้านล่าง

1 คุณ อรุณี ตันตยาภิวัธน์
2 คุณ กุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์
3 คุณ ชฎาทิพย์ กันทะเขียว
4 คุณ จิตรลดา เก่งกล้า
5 คุณ อนุสรา โบห์ร
6 คุณ ญพิชยาสิณี อาวิพันธ์
7 คุณ กิตติ์ธเนศ อาวิพันธ์
8 คุณ พรคนึง ผดุงกิจ
9 คุณ ณัฐธวรรณ มัจฉา
10 คุณ พรรณี ชนะมา
11 คุณ วิชญา โมฬีชาติ
12 คุณ สุวภัทร รักศิลปกิจ
13 คุณ พรรณี ตั้งกิตติศัพท์
14 คุณ จิรัฏฐ์ฤดี บุญแผ่ผลปษิฐ
15 คุณ นิตยา ชุ่มบัวทอง
16 คุณ พรพิมล จันทร์คุณาภาส
17 คุณ เกศรินทร์ จตุพร
18 คุณ เพชรินทร์ พิริยะคุณธร
19 คุณ สิริโสภา ศุภกุล
20 คุณ ภาวิตา วรภัทรา
21 คุณ ผุสดี ศรีเขียว
22 คุณ สุปราณี บุญหมั้น
23 คุณ นารา เศรษฐกร
24 คุณ นาตยา ดิถีเพ็ญ
25 คุณ พรทิพย์ คล่องแคล่ว
26 คุณ สมรัตน์ ประคำโทน
27 คุณ รัชนีวรรณ เรือนจันทร์
28 คุณ ปาลิดา จันทีนอก
29 คุณ พรทิพย์ ชำนาญกิจ
30 คุณ ปิยะพรรณ ใจคำปัน
31คุณ ปณีธี รักตประจิต
32คุณ มาลีรินทร์ จารูญธรรม
33 คุณ สิริรัญญา ต๊ะแดง
34 คุณ อังควิภา หาญเพชร
35 คุณ ศลิษา พึ่งพวง
36 คุณ สุวปรียา ต๊ะแดง
37 คุณ กัญญารัตน์ ประสาทธิการ
38 คุณ ธนัชพร ประสาทธิการ
39 คุณ พิมนรา กันตา
40 คุณ พินิจ ศรีบุญเรือน
41 คุณ รัชดาพร ยาวิจัยศาล
42 คุณ อินทร ต๊ะแดง
43 คุณ กมลวรรณ กำแหง
44 คุณ สุธิดา ศิริพงศ์
45 คุณ ณัฎฐ์ธิดา จารีย์ลัคน์
46 คุณ ญาณิศา สุภิทิพย์
47 คุณ นวรัตน์ เมฆขยาย
48 คุณ กุสุมา นาคบัลลังก์
49 คุณ มยุรี ตั้งใจดี
50 คุณ ปราณี ตั้งใจดี
51 คุณ ศุภรา คูคู่สมุทร
52 คุณ ตริยาภรณ์ วสุวรพงษ์
53 คุณ เวธนี กันทวี
54 คุณ มาลีวรรณ ติวะนันทกร
55 คุณ จิณณ์พิชญ์ ฉัตรสุวรรณ

อริยสัจภาวนา262

โครงการอริยสัจภาวนา วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2562
หากผู้ใดไม่มีรายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ที่คุณแดง ไลน์ rm4567

1 คุณกุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์
2 คุณยุพาพร รักศิลปกิจ
3 คุณอนุสรา โบห์ร
4 คุณณัฐธวรรณ มัจฉา
5 คุณนิยดา ศิริโชติ
6 คุณณัฐนิศา วงค์ตลาดขวัญ
7 คุณพรรณี ชะนะมา
8 คุณอังสนา จ่างเจริญ
9 คุณคุณวีณา จ่างเจริญ
10 คุณกุลคงสร สุระเสถียร
11 คุณกิตติยา สุระเสถียร
12 คุณนาตยา ดิถีเพ็ญ
13 คุณพรรณิภา วีระนนท์
14 คุณชัชวัตร บุญสร้างจรัส
15 คุณณิชาภัทร ยงยศไพบูลย์
16 คุณสมพล ขาวเทียมสังข์
17 คุณขวัญใจ ขาวเทียมสังข์
18 คุณเบญจพร เตชะปรีชาวงศ์
19 คุณสุธรรม เตชะปรีชาวงศ์
20 คุณสุวรรณี เตชะปรีชาวงศ์
21 คุณทู
22 คุณลริศรา สาตะรักษ์
23 คุณผุสดี ศรีเขียว
24 คุณภาวิตา วรภัทรา
25 คุณสุปราณี บุญหมั้น
26 คุณพรทิพย์ คล่องแคล่ว
27 คุณสายสมร จอมทัน
28 คุณปนัดดา มณีโรจน์
29 คุณนิตยา จันทรวิรัช
30 คุณชุติมา
31 คุณเหม ศรีวัฒนะธรรมา
32 คุณนรินดา ศรีวัฒนะธรรมา
33 คุณแดงน้อย วรนาวิน
34 คุณกิตติพงค์ สกุลวรกิจ
35 คุณอุทิศ ขาวเธียร
36 คุณพงษ์พิสิท วิเศษกุล
37 คุณเพทาย วิเศษกุล
38 คุณนิภาภัทร ชีวรุ่งโรจน์
39 คุณอมรรัตน์ นภาพงค์สุริยา
40 คุณสามเณรี จิระประภา
41 คุณพันวดี เขมะสุวรรณ
42 คุณกัญญาพัชร์
43 คุณบุษบา ปทุมมาศ
44 คุณสิริลัคน์ มีชูอรรถ
45 คุณดวงพร คำนูณวัฒน์
46 คุณอภิญญา บัวสรวง
47 คุณคนึงนิจ พิบูลย์สวัสดิ์
48 คุณสุดสวาท พุทธสุวรรณ
49 คุณวลีพรรณ ศรีรับสุข
50 คุณจิตตินาถ พัฒนกำจร
51 คุณวรนุช นุชประยูร
52 คุณจุฑารัตน์ งามสม
53 คุณเกียรติศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
54 คุณละกี่ ปิหย่า
55 คุณหนุ่มเครือ ปิหย่า
56 คุณชลธิชา กังสดาร
57 คุณโชติทิพย์ วิชิตสงคราม
58 คุณอรนุช บุญพงศ์
59 คุณปรางทอง พัฒนการพานิช
60 คุณกนกอร ทองวัฒน์
61 คุณปัณฑิกา เจริญผล
62 คุณมุกดา เลือดไทย
63 คุณศรัญญา คั่งคำภา
64 คุณศุภกร วัฒนะเศรษฐี
65 คุณสายสุดา นพรัตน์ไกรลาศ
66 คุณบุญทิวา เรืองไรรัคนโรจน์
67 คุณต้องตา ดิษฐ์พันธุ์
68 คุณพัชราวลัย สิงห์ณรงค์
69 คุณณัฎฐ์ธิดา จารีย์ลัคน์
70 คุณสุวรินทร์ ประวัง
71 คุณแพน สุนสวัสดิ์
72 คุณปาลิดา จันทีนอก
73 คุณภัทรา วสันตสิงห์
74 คุณจุฑารัตน์ ฉีนทะปรปักษ์
75 คุณทัศนาวลัย อุฑารสกุล
76 คุณพรพิพัฒน์ โฆษิตขวัญ

ผัสสะบริสุทธิ์62

โครงการผัสสะบริสุทธิ์ วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562
หากผู้ใดไม่มีรายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ที่คุณแดง ไลน์ rm4567
1 คุณกุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์
2 คุณยุพาพร รักศิลปกิจ
3 คุณณณุชา วัฒนธำรงค์
4 คุณชยพล ปักษานนท์
5 คุณอุสา บัวเจริญ
6 คุณปณิตา สายรอด
7 คุณอรุณี ตันตยาภิวัธน์
9 คุณวันเพ็ญ จีรบวรกิจ
10 คุณวิมลิน สว่างแจ้ง
11 คุณระบบ วิภาตะวิทย์
12 คุณกาญจนา จุฑาเจริญวงศ์
13 คุณณัฎฐ์ธิดา จารีย์ลัคน์
14 คุณภัทรสิริ ศรีโยทัย
15 คุณณัฐธวรรณ มัจฉา
16 คุณพรรณี ชนะมา
17 คุณหงษ์ทอง แสนคำดี
18 คุณสุนทรี แสนคำดี
19
20 คุณชะลอ ชุ่มใจ
21 คุณเสาวลักษณ์ วรรณนิธีจิรา
22 คุณเกสินี กังสนารักษ์
23 คุณพิมอร จตุวิมล
24 คุณศุภกิจ รวีอร่ามวงศ์
25 คุณชนินันท์ กุลวานิช
26 คุณจินตนา กุลวานิช
27 คุณเกยูร พรมกร
28 คุณสิริโสภา ศุภกุล
29 คุณวนิดา คู่เคียงบุญ
30 คุณสุปราณี บุญหมั้น
31 คุณพรทิพย์ คล่องแคล่ว
32 คุณปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์
33 คุณสมรัตน์ ประคำโทน
34 คุณปาลิดา จันทีนอก
35 คุณสายสมร จอมทัน
36 คุณปนัดดา มณีโรจน์
37 คุณผ่องพันธ์ ธีมทะมาลา
38 คุณนิลบล ตุ้ยคัมภีร์
39 คุณจงรักษ์ พรหมกร
40 คุณณัฐธวรรณ มัจฉา
41 คุณพรรณี ชะนะมา
42 คุณนิยดา ศิริโชติ
43 คุณแคทรียา เจริญโชติวัฒนะพล
44 คุณจอมใจ
45 คุณจอย
46 คุณละกี่ ปิหย่า
47 คุณหนุ่มเครือ ปิหย่า
48 คุณเกศินี กังเสนารักษ์
49 คุณพิมอร จตุวิมล
50 คุณสายสุดา นพรัตน์ไกรลาศ
51 คุณศิริธร สิงหพันธุ์
52 คุณวิสุทธิ์สิต ตัณสถิตย์
53 คุณธนเทพ คู่เคียงบุญ
54 คุณปวีณา ปุลิเวคินทร์
55 คุณสุภาพร ถาวรเจริญทรัพย์
56 คุณอรวรรณ วัฒนศิริชัยกุล
57 คุณเพียงกมล คำแสน
58 คุณชนนิกานต์ สุประดิษฐ์
59 คุณวราลักษณ์ ไพศาลพัฒนสุข
60 คุณสุพัตรา โตวิวัฒน์
61 คุณรุ่งทิพย์ โตวิวัฒน์
62 คุณอัญชัน ตัณฑ์อำไพ
63 คุณจินตนา บุญธรรม
64 คุณนันทา ว่องเวศน์
65 คุณไพลิน สุระศิรานนท์
66 คุณตะวัน หุตะสิงห์
67คุณปรีชา กอบเกื้อชัยพงษ์
68 คุณวรรธนีย์ เตชะสุข
69 คุณนิลบล ตุ้ยคัมภีร์
70 คุณแก้วนภา ศรีโปฎก


หลักธรรมะนำชีวิตโดยคุณแม่ชีสุภาพ

4 February 2019

แนะคนรุ่นใหม่ใช้ “ธรรมะ” นำชีวิต โดยคุณแม่ชีสุภาพ พันธ์หงษ์

โดยทั่วไปแล้วคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรม มักจะคิดว่า การปฏิบัติธรรมสามารถทำได้เฉพาะผู้ที่ออกบวชเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกเวลา ซึ่งแม่นาวบอกว่า การตัดสินใจปฏิบัติธรรมในช่วงแรกเราไม่คิดว่าจะได้หรือไม่ได้อะไร ไม่ได้หวังว่าธรรมะจะทำให้เรามองชีวิตได้ลึกซึ้ง เข้าใจแก่น แต่หลังจากได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้ว ทำให้เราได้รู้ว่าแนวทางในการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้ยาก เราหรือใครๆก็สามารถทำได้ และอยากบอกผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมว่า เราสามารถทำได้ทุกๆช่วงเวลาไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติในวัดหรือสถานปฏิบัติธรรม แต่เราสามารถทำได้ในทุกอิริยาบถของชีวิต ซึ่งคนที่ปฏิบัติธรรมและเรียนรู้อย่างเข้าใจ จะเห็นว่าธรรมะเป็นมุมมองใหม่ของการดำเนินชีวิต

วิถีธรรมนำพาชีวิต1

ทุกวันนี้คนทั่วไปอยู่กับความทุกข์ที่คิดว่าคนอื่นทำให้เรา แต่เรากลับไม่รู้ความจริงว่าความทุกข์ที่เราได้รับอยู่ทั้ง หมดที่ผ่านมา มันเป็นสิ่งที่เราทำให้กับตัวเราเอง ซึ่งคนทั่วไปไม่เข้าใจความจริง ไม่เข้าใจธรรมชาติ พอเราต้านธรรมชาติก็เหมือนเราต้านความจริง ทุกข์มันถึงเกิดขึ้นกับเรา

“ครั้งแรกที่แม่นาวเข้าปฏิบัติธรรม วิทยากรที่ฝึกเราบอกให้เราระบายสิ่งที่เราเป็นทุกข์ ข้องใจ ไม่เข้าใจ โดยให้ ผู้ร่วมอบรมทั้งหมดเล่าให้ฟัง ในครั้งนั้นเราถามวิทยากรว่า จะทำอย่างไรถ้าเราไม่ชอบ “ขี้หน้า” ใครคนหนึ่งในที่ทำงานแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ต้องทนอยู่กับเขาหรือ? วิทยากรท่านตอบว่า ถ้าสมมติว่าเราเป็นเป็ดที่เดินบนบกก็ได้ ว่ายน้ำก็ได้ แล้วเป็ดอยากให้ไก่มาว่ายน้ำด้วย แต่ไก่ไม่ยอมลงมาสักที ทำให้เป็ดโมโหมาก

แล้ววิทยากรก็ถามเราว่า อย่างนี้คิดว่าเป็ดหรือไก่ที่บ้า บ้าเพราะอะไร ซึ่งครั้งนั้นทำให้เราได้รู้ว่าการคิดว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของเขา การเปลี่ยนธรรมชาติของคนอื่นจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ในการอบรมครั้งนั้นทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆในการมองธรรมชาติของคน ซึ่งนั่นก็คือธรรมะ คือการเข้าใจธรรมชาติ นั่นเอง”

สำหรับผู้ที่คิดว่าธรรมะเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติ แม่นาวจึงอยากบอกว่าการเข้าใจธรรมชาติของสิ่งรอบตัวเรา หมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบข้าง เข้าใจแล้วรับรู้และ “ทำใจ” ให้ยอมรับในสิ่งๆนั้นไม่ว่าจะเกิดหรือดับ ก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งการใช้ชีวิตปัจจุบันที่ต้อง เร่งรีบ เรายิ่งต้องนำธรรมะเข้ามาใช้ให้มากขึ้น ทำให้เป็นธรรมชาติ อย่าฝืนธรรมชาติ แม่นาวเชื่อว่าคนที่สามารถนำธรรมชาติ มาผสมผสานในการใช้ชีวิตประจำวันจนเกิดความเคยชินแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติตามจะได้รู้ว่า ความจริงแล้วธรรมะก็คือธรรมชาติ ทุกคนสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา


โครงการ”โยคะวิถีพุทธ” 19-21 กรกฏาคม 2562

4 January 2019

โครงการปฏิบัติธรรม “โยคะวิถีพุทธ” 2562

ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 – อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

วิทยากร ครูหนุ่ม ภก.วรพงศ์ ตีศิริ และทีมงานครูผู้เชี่ยวชาญศาสตร์โยคะ


จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับจีรังเฮลท์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม

โยคะวิถีพุทธ2

วัตถุประสงค์ของโครงการ  “ โยคะวิถีพุทธ “

เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้โยคะเพื่อเกื้อกูลกายและใจ เพื่อเป็นต้นทางสู่การเจริญสติตามแนวทางของพุทธศาสนา ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโยคะ

ครูหนุ่ม26

กำหนดการอบรม”โยคะวิถีพุทธ”
ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
9.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “โยคะวิถีพุทธ” ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ เชียงใหม่
13.00 – 14.00 น. พิธีเปิด แนะนำมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม และปฐมนิเทศ โดยผู้บริหารมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
14.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศ โครงการปฏิบัติธรรม “โยคะวิถีพุทธ” โดยทีมงานครูหนุ่มและผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์โยคะ
15.30 – 17.00 น. กิจกรรมกลุ่ม “เรียนรู้โยคะเพื่อการเจริญสติ”
17.00 – 18.00 น. อาหารเย็น ผลไม้ ซาลาเปามังสวิรัติ และน้ำปานะเพื่อสุขภาพ
19.00 – 21.00 น. ฝึกสติด้วย “มาลาอธิษฐาน” สวดมนต์เจริญภาวนา ณ วิหารทิพยมนต์
เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
6.00 – 8.00 น. ฝึกโยคะรับอรุณ
8.00 – 9.00 น. รับประทานอาหารเช้าเพื่อพลังกาย และพลังสมอง
9.30 – 10.30 น. เสวนาเรื่อง “โยคะมาจากไหน และ โยคะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอย่างไร” โดย ครูหนุ่ม ภก.วรพงศ์ ตีศิริ
10.45 – 12.00 น. เสวนาเรื่อง “อริยสัจ 4 และ การพ้นทุกข์ตามแนวทางของพุทธศาสนา”โดย ครูเงาะ คุณจุไรรัตน์ ร่มลำดวน จากเพจไม่โกรธตลอดชีวิต
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน มังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
14.00 – 17.00 น. เรียนรู้และฝึกโยคะ เพื่อเกื้อกูลร่างกายและสติในชีวิตประจำวัน
โดย ครูหนุ่ม และทีมครูโยคะจาก YOGA Home
17.00 – 18.00 น. อาหารเย็น ผลไม้ ซาลาเปามังสวิรัติ และน้ำปานะเพื่อสุขภาพ
19.00 – 21.00 น. สวดมนต์ เสวนาและร่วมฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “สัมมาสติ และ สติปัฏฐาน ตามแนวทางพุทธศาสนา” โดยคุณครูเงาะ

อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
6.00 – 8.00 น. ฝึกโยคะรับอรุณ
8.00 – 9.00 น. รับประทานอาหารเช้าเพื่อพลังกาย และพลังสมอง
9.30 – 12.00 น. สรุปโครงการ “โยคะวิถีพุทธ: สิ่งที่ได้รับ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้” ถาม – ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ถ่ายภาพร่วมกัน Add Line กลุ่ม โยคะวิถีพุทธ และ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมโดยคุณแป๋ม คุณครูเงาะ คุณครูหนุ่ม

หมายเหตุ
1. โครงการนี้ ทานอาหารครบ 3 มื้อ แต่จัดอาหารให้เข้ากับ “วิถีอายุวัฒนะ” คือ “หนักมื้อเช้า เบามื้อเที่ยง เลี่ยงมื้อเย็น”
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเตรียมเสื่อโยคะ และผ้าซับเหงื่อ (มาเอง) และ ควรสวมเสื้อผ้าที่สามารถฝึกโยคะได้ เน้นเสื้อสีขาวกางเกงสีขาว สีดำ สีเข้ม เพื่อให้เกียรติสถานที่ (ไม่ควรสวมเสื้อผ้าแขนกุดหรือสายเดี่ยว)
3. ที่พักทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดไว้ให้เป็นห้องนอนรวม โดยมีเจ้าภาพเป็นจีรังเฮลท์วิลเลจ หากต้องการแยกนอนพักเป็นส่วนตัวให้ติดต่อทางรีสอร์ทเอง (จ่ายเงินตรงกับทางรีสอร์ท)
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ ควรนำกระบอกน้ำดื่มสำหรับดื่มเตรียมมาเอง เพื่อกรอกน้ำดื่มที่ทางเรามีไว้ให้เพื่อลดการใช้พลาสติก
5. การจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ ระยะทางจากสนามบินถึงโรงแรม 45 นาที ควรจองตั๋วเครื่องบินมาถึงเชียงใหม่ก่อน 7 โมง และขากลับหลัง 15.00 น. เผื่อเวลาการปิดคอร์สเลื่อนกำหนดการ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อน
    เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว (โปรดระบุ)
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมมาก่อน

 • ข้าพเจ้าเข้าใจกฎและระเบียบของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมที่กำหนดไว้แล้ว และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายจิตใจเป็นปกติ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในระหว่างการฝึกอบรม ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาความผิดกับมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ไม่ว่ากรณีใดๆ


โครงการ”อริยสัจภาวนา” 13 -16 มิถุนายน 2562

4 January 2019

โครงการปฏิบัติธรรม “อริยสัจภาวนา” 2562

พฤหัสที่ 13 มิถุนายน 2562 – อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

วิทยากร โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์ และอาจารย์อ้อ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์


จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับจีรังเฮลท์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม

อริยสัจภาวนา8

วัตถุประสงค์ของโครงการ  “ อริยสัจภาวนา “

เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ตามนัยที่พระอริยะเห็นแจ้งมาก่อน ด้วยการเจริญวิปัสสนาที่มีอริยสัจเป็นอารมณ์ ชิดใกล้ต่อมรรคผล โดยการดูปรากฏของอริยสัจ 4 ว่าได้แก่ การตามดักดู กำหนดรู้ สมุทัยขณะแรกผุด บ่อย ๆ เนือง ๆ ให้เป็นนิสัยสมุทัยเมื่อถูกกำหนดรู้และดับลงในขณะนั้น ๆ ภาวะดับนั้นเป็นนิโรธขณะกำหนดรู้เป็นมรรค

คติธรรม

กำหนดการอบรม”อริยสัจภาวนา”

วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน 2562
8.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าโครงการปฏิบัติธรรม “อริยสัจภาวนา” เข้าห้องพักและเปลี่ยนเสื้อผ้า
10.30 – 12.00 น. พิธีเปิด แนะนำมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมและกฎระเบียบ โดยผู้บริหารมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
โครงการปฏิบัติธรรม “อริยสัจภาวนา” โดยครูอ้อ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์และทีม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงมังสวิรัติ
13.30 – 14.00 น. ปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ฝึกเจริญสติ โดยครูอ้อ และทีม
14.00 – 15.00 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
15.00 – 15.20 น. พัก, ดื่มน้ำปานะ
15.30 – 16.30 น. ปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ฝึกเจริญสติ โดยครูอ้อ และทีม
16.30 – 17.30 น. พัก (17.00 น. เฉพาะผู้ถือศีล 5 ทานอาหารเย็นและชำระเงินเองกับทางรีสอร์ท)
17.45 – 18.20 น. นั่งสมาธิ ทำวัตรเย็น โดยครูอ้อ และทีม
18.30 – 19.30 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
19.45 – 21.00 น. ฝึกปฏิบัติเดินจงกรม, นั่งสมาธิ, ฝึกอิริยาบถย่อย

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 และวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
4.30 – 5.00 น. ตื่นทำสรีระกิจส่วนตัว
5.15 – 5.30 น. ทำวัตรเช้า โดยครูอ้อ และทีม
5.30 – 6.00 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
6.15 – 7.00 น. ผ่อนคลายปรนนิบัติกายด้วย โยคะวิถีพุทธ ครูหนุ่มและทีม
7.00 – 8.00 น. รับประทานอาหารเช้า มังสวิรัติ ด้วยสติ
8.30 – 9.45 น. ปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ฝึกเจริญสติ โดยครูอ้อ และทีม
10.00 – 11.00 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
11.15 – 11.45 น. ฝึกกำหนดอิริยาบถย่อย โดยครูอ้อ และทีม
12.00 – 12.45 น. รับประทานอาหารเที่ยง มังสวิรัติ ด้วยสติ
13.00 – 13.45 น. ปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ฝึกเจริญสติ โดยครูอ้อ และทีม
14.00 – 15.00 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
15.00 – 15.20 น. พัก, ดื่มน้ำปานะ
15.30 – 16.30 น. ปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ฝึกเจริญสติ โดยครูอ้อ และทีม
16.30 – 17.30 น. พัก (17.00 น. รับประทานอาหารเย็นเฉพาะผู้ถือศีล 5 สั่งอาหารและชำระเงินเองกับทางรีสอร์ท)
17.45 – 18.20 น. นั่งสมาธิ ทำวัตรเย็น โดยครูอ้อ และทีม
18.30 – 19.30 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
19.45 – 21.00 น. ฝึกปฏิบัติเดินจงกรม, นั่งสมาธิ, ฝึกอิริยาบถย่อย

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
4.30 – 5.00 น. ตื่นทำสรีระกิจส่วนตัว
5.15 – 5.30 น. ทำวัตรเช้า โดยครูอ้อ และทีม
5.30 – 6.00 น. ฟังธรรม โดยอาจารย์ธรรมธีระ
6.15 – 7.00 น. ผ่อนคลายปรนนิบัติกายด้วย โยคะวิถีพุทธ ครูหนุ่มและทีม
7.00 – 8.00 น. รับประทานอาหารเช้า มังสวิรัติ ด้วยสติ
8.30 – 10.00 น. สนทนาไขปัญญาธรรม , แสดงความรู้สึก
10.00 – 11.00 น. พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรม “อริยสัจภาวนา” โดยผู้บริหารมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
ถ่ายรูปร่วมกัน Add Line กลุ่ม “อริยสัจภาวนา” และ “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

หมายเหตุ
1. โครงการปฏิบัติ “อริยสัจภาวนา” ถือศีล 8 ทานอาหารอาหารมังสวิรัติ 2 มื้อ เช้ากับเที่ยง หากถือศีล 5 สามารถสั่งอาหารจานเดียวจากทางรีสอร์ทให้จัดส่งให้ที่ห้องเวลา 17.00 น. (จ่ายเงินเองกับทางรีสอร์ท)
2. ที่พักทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดไว้ให้เป็นห้องนอนรวม โดยมีเจ้าภาพเป็นจีรังเฮลท์วิลเลจ หากต้องการแยกนอนพักเป็นส่วนตัวให้ติดต่อทางรีสอร์ทเอง (จ่ายเงินตรงกับทางรีสอร์ท)
3. เพื่อร่วมรณรงค์การอนุรักษ์โลก ลดการใช้พลาสติก ควรนำขวดน้ำมาเอง และสามารถเติมน้ำดื่มได้ที่ตู้น้ำก่อนเข้าห้อง
4. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน ควรเข้าห้องก่อนเริ่มปฏิบัติหรือฟังธรรมอย่างน้อย 10 นาที และไม่ควรเดินออกนอกห้องในระหว่างที่อาจารย์หรือวิทยากรสอนอยู่ เพราะในแต่ละช่วงเวลาจะมีหยุดพักเบรกให้
5. แนะนำการเดินทาง ควรมาถึงสนามบินไม่เกิน 7.00 น. เพื่อให้ทันลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ
การเดินทางกลับ ควรจองตั๋วหลังเวลา 15.00 น. เพื่อเวลาการปิดโครงการและรถติด

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อน
    เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว (โปรดระบุ)
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมมาก่อน

 • ข้าพเจ้าเข้าใจกฎและระเบียบของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมที่กำหนดไว้แล้ว และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายจิตใจเป็นปกติ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในระหว่างการฝึกอบรม ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาความผิดกับมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ไม่ว่ากรณีใดๆ


โครงการ”วิถีธรรม นำพาชีวิต” 1-2 พฤษภาคม 2562

4 January 2019

โครงการปฏิบัติธรรม “วิถีธรรม นำพาชีวิต” 2562

วันพุธที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

วิทยากร นำโดย แม่ชีนัน และทีมงาน


จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับจีรังเฮลท์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม

IMG_0955

วัตถุประสงค์ของโครงการ  “ วิถีธรรม นำพาชีวิต “

เป็นการอบรมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา เพื่อเรียนรู้ธรรมะ แนวทางในการปฏิบัติธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมฝึกปฏิบัติอย่างง่าย ๆ เพื่อให้สามารถนำ หลักธรรมมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

IMG_1084

กำหนดการอบรม”วิถีธรรม นำพาชีวิต”
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
08.00 ลงทะเบียน
08.30 ต้อนรับเข้าสู่การอบรม
09.00 แนะนำคณะวิทยากร สร้างความคุ้นเคย
09.30 -ฝึกพัฒนาด้านความรับผิดชอบด้านจิตใจ (Respense – Ability)ด้วยการปรับทัศนคติความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
-ฝึกสังเกตสื่อรอบตัวและเหตุการณ์จริง กระตุ้นต่อมปัญญาสะท้อนมาพัฒนาจิตใจตนเอง:ตัวอย่างสื่อ/เหตุการณ์จริง
10.30 กิจกรรมกลุ่ม (ขยายประเด็นจากหลักการเข้าสู่วิถีการดำรงชีวิต)
11.30 รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 พักกาย พักใจ (ฝึกไม่คิด)
13.30 ฝึกพัฒนาความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เข้าใจและใช้ปัจจัยสื่ออย่างถูกต้อง (Responsibility)
14.30 กิจกรรมกลุ่ม:สังเกตสื่อรอบตัว/เหตุการณ์จริงในชีวิตเป็กระจกสะท้อนย้อนเห็นตัวเองเพื่อพัฒนาตนเอง ปรับตนเอง
16.30 พักผ่อน เข้าที่พัก อาบน้ำ
17.30 พักรับประทานอาหารเย็น (อาหารจานเดียว)
18.30 ทำวัตรเย็น ถาม-ตอบ คำถาม
20.00 กิจกรรมกลุ่ม
21.00 -งดพูด ชั่วระยะ ชนะใจ ได้พลัง
-พักกาย พักใจ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

05.30 คุณค่าเพิ่มเสริมพลังจากความต่าง
06.30 Meet & Share
07.30 รับประทานอาหารเช้า
08.30 -ชมวีดีทัศน์ของหลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
-การดำรงชีวิตด้วยเส้นทางมรรค 8
09.30 กิจกรรมกลุ่ม:วิธีเพียรเพื่อพัฒนาตนเอง
-ค้นหาสื่อ/เหตุการณ์จริงของตนเอง 1 เรื่อง
-เขียนเปิดมุมคิดใหม่ในชีวิต 1 เรื่อง
11.00 รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 แบ่งปัน เลื่อนขั้น กุศลผลบุญ หนุนบารมี
13.00 -วิธีฝึกเพิ่มคุณค่าการพัฒนาความรับผิดชอบชีวิตอย่างต่อเนื่อง
-ขอขมา/โอวาทจากหัวหน้าคณะวิทยากร
-กำลังใจจากคณะวิทยากร
14.00 ปิดการอบรม

ข้อควรปฏิบัติ

 • เดินทางมายังจีรังเฮลท์วิลเลจ เอง ก่อนเวลาลงทะเบียนอย่างน้อย 30 นาที เพื่อเข้าพักและเปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ควรสวมใส่เสือและกางเกงที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สะดวก สบาย เนื่องจากมีกิจกรรมออกกำลังกาย
 • เพื่อร่วมรณรงค์การอนุรักษ์โลกลดการใช้พลาสติก ควรนำขวดน้ำมาเอง และสามารถเติมน้ำดื่มได้ที่ตู้น้ำก่อนเข้าห้อง
 • เพื่อเป็นการแสดงความเคารพวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน ควรเข้าห้องก่อนเริ่มปฏิบัติหรือฟังธรรมอย่างน้อย 10 นาที และไม่ควรเดินออกนอกห้องในระหว่างที่อาจารย์หรือวิทยากรสอนอยู่ ในแต่ละช่วงเวลาจะมีหยุดพักเบรกให้
 • แนะนำการเดินทาง ควรมาถึงสนามบินไม่เกิน 8.00 น. เพื่อให้ทันลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ การเดินทางกลับ ควรจองตั๋วหลังเวลา 16.00 น. เพื่อเวลาการปิดโครงการและรถติด

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อน
    เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว (โปรดระบุ)
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมมาก่อน

 • ข้าพเจ้าเข้าใจกฎและระเบียบของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมที่กำหนดไว้แล้ว และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายจิตใจเป็นปกติ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในระหว่างการฝึกอบรม ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาความผิดกับมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ไม่ว่ากรณีใดๆ


โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ” 21-23 มีนาคม2562

9 December 2018

โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ” 1/2562

พฤหัสบดี 21 มีนาคม – เสาร์ 23 มีนาคม 2562


จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับจีรังเฮลท์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การฟื้นฟูเยียวยาด้วยพลังแห่งสุขภาพตามหลักธรรมชาติบำบัดและพุทธวิถี

จีรังฟื้นฟู162

โดย คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ธรรมชาติบำบัด

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการ รพ.นครธน

คุณล้วนชาย ว่องวานิช วิถีแห่งอายุวัฒนะ ผู้บริหารจีรังเฮลธ์วิลเลจ

คุณปาเมล่า โปม่าร์ ล้างพิษทางอารมณ์และเครื่องหอมบำบัด

พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำ รพ.วิชัยยุทธ

คุณดารินทร์ สรวงศารัตน์ คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์ลบำบัด

พฤหัสบดี 21 มีนาคม – เสาร์ 23 มีนาคม 2562

ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กาย จิต อารมณ์ วิถีธรรมชาติบำบัดผสานกับพุทธวิธี กระตุ้นให้เกิดการใส่ใจดูแลสุขภาพตลอดจนการฟื้นฟูตนเองและผู้ใกล้ชิด รวมทั้งสร้างกำลังใจและนำหลักแนวคิดด้านศาสตร์ความรู้บูรณาการสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะกับผู้ต้องการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู และผู้ดูแลผู้ป่วยมาเข้ารับการอบรมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจีรังรีทรีท


กำหนดการ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

8.30 – 9.30 น.                ลงทะเบียนหน้าแผนกต้อนรับ ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เข้าสู่โครงการจีรังฟื้นฟู
“วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ” เพื่อเข้าห้องพักและเปลี่ยนเสื้อผ้า

10.00 -12.00 น.               พิธีเปิด แนะนำมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมและกฎระเบียบ โดยคุณปาเมล่า โปม่าร์ รองประธานมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพแบบ 4R อายุวัฒนะ”” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

12.00 – 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน “อาหารอายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม

13.30.00 – 14.30 น.          บรรยายเรื่อง “การล้างพิษทางอารมณ์” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

14.30 – 15.00 น.              พัก, ดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล (น้ำเก๊กฮวย, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำขิง, น้ำใบเตย)

15.00 – 16.30 น.             กิจกรรมจีรังรีทรีท “Emotion Detoxification” ปรับสมดุลอารมณ์ล้างพิษทางอารมณ์
โดย คุณปาเมล่า โปม่าร์

16.30 – 17.30 น.             กิจกรรม “คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์บำบัด” เพื่อปรับสมดุลกายใจ โดยคุณดารินทร์ สรวงศารัตน์

17.30 – 19.00 น.             รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ สลัดผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มธัญพืช

19.00 – 21.00 น.             กิจกรรมจีรังรีทรีท “มาลาอธิษฐาน” ฝึกการตั้งพลังแห่งสติด้วยศรัทธา โดยคุณปาเมล่า และทีมจีรังรีทรีท

สวดมนต์ นั่งสมาธิ โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

 

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

5.30 – 6.00 น.                ตื่นทำสรีระกิจส่วนตัว

6.30 – 7.30 น.                กิจกรรม”โยคะวิถีพุทธ” โดยคุณครูหนุ่ม และทีมงาน

8.00 – 9.00 น.                รับประทานอาหารเช้า “อายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม

9.30 – 12.00 น.               บรรยายสุขภาพเรื่อง “วิถีพลังแห่งธรรมชาติบำบัด“ โดย นพ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร

12.00 – 13.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง “อายุวัฒนะ”ระเบียง ณ แม่ริม

14.00 – 15.30 น.             บรรยายสุขภาพเรื่อง “สุขภาพกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ดูแลได้ด้วยตนเอง

โดยพญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำ รพ.วิชัยยุทธ

15.30 – 16.00 น.             พัก, ดื่มน้ำ Fruit infused water 4 สูตร คืนพลังความสดชื่น

16.00 – 17.30 น.             กิจกรรมจีรังรีทรีท “ลมปราณบู๊ตึ๊งเพื่อผ่อนคลายฟื้นฟูสุขภาพ” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

17.30 – 18.30 น.             รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ สลัดผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มธัญพืช

19.00 – 20.30 น.             กิจกรรมบำบัด “คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์บำบัด” เพื่อปรับสมดุลกายใจ โดยคุณดารินทร์ สรวงศารัตน์และคณะ

 

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

5.30 – 6.00 น.                ตื่นทำสรีระกิจส่วนตัว

6.30 – 7.30 น.                กิจกรรมปรับสมดุล “ฟ้อนเจิง วิถีล้านนาเพื่อสุขภาพ” โดย คุณปาเม่ลาร์

8.00 – 9.00 น.                รับประทานอาหารเช้า “อายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม

9.30 – 12.00 น.              สุนทรียสนทนา “พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพ ถามตอบ

โดยคณะวิทยากร นำทีมโดย คุณล้วนชาย ว่องวานิช

พิธีปิดโครงการจีรังรีทรีท โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช ผู้บริหารมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

ถ่ายรูปร่วมกัน Add Line กลุ่ม “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยโรคติดต่อ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
 • โครงการปฏิบัติ “จีรังฟื้นฟู” เน้นอาหารเพื่อสุขภาพอายุวัฒนะ “หนักมื้อเช้า เบามื้อเที่ยง เลี่ยงมื้อเย็น
 • ที่พักทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดไว้ให้เป็นห้องนอนรวม โดยมีเจ้าภาพเป็นจีรังเฮลท์วิลเลจ หากต้องการแยกนอนพักเป็นส่วนตัวให้ติดต่อทางรีสอร์ทเอง (จ่ายเงินตรงกับทางรีสอร์ท)
 • ควรสวมใส่เสือและกางเกงที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สะดวก สบาย เนื่องจากมีกิจกรรมออกกำลังกาย
 • เพื่อร่วมรณรงค์การอนุรักษ์โลกลดการใช้พลาสติก ควรนำขวดน้ำมาเอง และสามารถเติมน้ำดื่มได้ที่ตู้น้ำก่อนเข้าห้อง
 • เพื่อเป็นการแสดงความเคารพวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน ควรเข้าห้องก่อนเริ่มปฏิบัติหรือฟังธรรมอย่างน้อย 10 นาที และไม่ควรเดินออกนอกห้องในระหว่างที่อาจารย์หรือวิทยากรสอนอยู่ ในแต่ละช่วงเวลาจะมีหยุดพักเบรกให้
 • แนะนำการเดินทาง ควรมาถึงสนามบินไม่เกิน 8.00 น. เพื่อให้ทันลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ การเดินทางกลับ ควรจองตั๋วหลังเวลา 15.00 น. เพื่อเวลาการปิดโครงการและรถติด

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อน
    เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว (โปรดระบุ)
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมมาก่อน

 • ข้าพเจ้าเข้าใจกฎและระเบียบของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมที่กำหนดไว้แล้ว และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายจิตใจเป็นปกติ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในระหว่างการฝึกอบรม ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาความผิดกับมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ไม่ว่ากรณีใดๆ


ตารางโครงการปฏิบัติธรรมปี 2562

3 December 2018

9ตารางโครงการปฏิบัติธรรมปี 2562

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตารางปฏิบัติธรรม2562

1

2 3 4

ดาวน์โหลดตารางปฏิบัติธรรมปี 2562

ลงทะเบียนเวลา 8.00 -9.00 น. กรุณาเดินทางมาถึงจีรังเฮลธ์วิลเลจ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ในวันเวลาดังกล่าว
 
ปิดคอร์สเวลา 14.00 น. กรุณาจองตั๋วเครื่องบินหลังช่วงเวลาดังกล่าวอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวก (ระยะทางที่พักไปสนามบิน 45 นาทีค่ะ)
 
สอบถามรายละเอียดได้ทาง Inbox มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
หรือโทรสอบถาม 086 – 1904567, 053-290099

สนใจสมัครกรุณาสมัครผ่านเว็บไซด์ หรือไลน์กลุ่ม
42189

สมัครปฏิบัติธรรม