ข้อที่ ข้อคำถาม มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด
1 ท่านชื่นชอบการแต่งกายดี ชวนมอง
2 ท่านไม่ชอบคนที่ไม่ตรงต่อเวลา
3 ท่านง่วงนอนง่ายหากต้องอยู่กับอะไรนาน ๆ
4 ท่านเป็นคนพูดเก่ง
5 ท่านมีความหวังว่าจะนำพาชีวิตตนเอง ครอบครัว หรือสังคมไปสู่ความเจริญยิ่งขึ้น
6 เมื่อท่านทำงาน ท่านจะกำหนดงานเป็นขั้นตอนชัดเจน
7 ท่านเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดี
8 ท่านไม่ชอบคนที่ไม่มีระเบียบวินัย
9 ท่านชอบคิดหมกมุ่นในเรื่องตัวเอง
10 ท่านเป็นคนที่คิดเรื่องต่าง ๆ ตลอดเวลา
11 ท่านพร้อมที่จะเสียสละตนเองเพื่อปฏิบัติตามหนทางที่ดีงาม
12 ท่านเป็นคนรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างเสมอ
13 ท่านหลีกเลี่ยงการพูดที่จะทำร้ายความรู้สึกคนอื่น
14 ท่านโกรธง่าย
15 ท่านคล้อยตามผู้อื่นง่าย
16 ท่านหยุดความคิดไม่ค่อยได้
17 ท่านสามารถพูดจูงใจผู้อื่นให้เชื่อถือในอุดมคติหรือหนทางที่ดีงาม
18 เมื่อท่านจะตัดสินใจเรื่องใดท่านจะพิจารณาอย่างถ้วนถี่จากข้อมูลที่ท่านมั่นใจว่าไม่เจือด้วยอคติ
19 ท่านเป็นคนมีจินตนาการและความใฝ่ฝันปรารถนาในความสำเร็จ
20 ท่านชอบแต่งกายประณีต สะอาดสะอ้านมาก
21 ท่านรู้สึกว่างานที่ทำอยู่นั้นยากเกินความสามารถของท่าน
22 ท่านเชื่อว่าไม่ควรไว้วางใจใครง่าย ๆ
23 ท่านภาคภูมิใจในความเป็นคนดีของตนเอง ซึ่งหาได้ยากในสังคมปัจจุบัน
24 ท่านเป็นคนชอบเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
25 ท่านอ่อนไหวต่อสิ่งที่มากระทบจิตใจ
26 ท่านสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมา
27 ท่านไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง
28 ท่านมักโทษตนเองหากเกิดเรื่องผิดพลาด
29 ท่านมักจะห่วงใยและใส่ใจในกลุ่มพวกพ้องที่ปฏิบัติในหนทางเดียวกันกับท่าน
30 ท่านมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจน
31 ท่านชื่นชอบการแสวงหาอาหารอร่อยรับประทาน
32 ท่านคิดว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ใช่เรื่องยากทุกคนควรทำได้
33 ท่านไม่ค่อยโกรธใครง่าย ๆ
34 ท่านเป็นคนขยัน หนักเอาเบาสู้
35 ท่านเป็นคนที่ใฝ่ในเรื่องคุณงามความดี
36 ท่านสามารถให้คำปรึกษาหรือแนะนำผู้อื่นให้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือปัญหาในชีวิตได้
37 ท่านมีความกระวนกระวายไม่พอใจหากไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้
38 ท่านรู้สึกว่าตนเองมีความเป็นผู้นำและพิเศษกว่าคนทั่วไป
39 ท่านมักจมอยู่กับความโศกเศร้าหรือความผิดพลาดเป็นเวลานาน
40 ท่านมักละอายใจเวลาทำอะไรไม่ถูกต้องตามหลักการหรือค่านิยม
41 ท่านมักวางตัวเป็นกลางในการทะเลาะเบาะแว้งต่าง ๆ
42 ท่านยอมรับผิดและพูดขอโทษได้ทันทีที่รู้สึก


1 Comment

  1. Appreciated to your analysis

    Best Regards,

Comments are closed.