อริยสัจภาวนา28

  โครงการอริยสัจภาวนา 1/2562 ระยะเวลา 13 – 16 มิ.ย. 2562 (4วัน 3 คืน)

โครงการอริยสัจภาวนา 2/2562 ระยะเวลา 3-6 ต.ค. 2562 (4วัน 3 คืน)

วิปัสสนาจารย์ อ.ธรรมธีระ ธรรมะวิสุทธ

        ดร.ภัทรนิธิ์  วิสุทธิศักดิ์

แนวการสอนของ อ.ธรรมธีระ ในคอร์สอริยสัจภาวนา

การปฏิบัติอริยสัจภาวนา  คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยการฝึกสติกำหนดรู้ปรมัตถอารมณ์   ซึ่งแปลความหมายได้ว่า  เห็นสภาวะที่เป็นความจริงของกายและใจตน  ความจริงแท้นี้ชื่อ “ปรมัตถ์” ปรากฏที่กายเรียก “รูปปรมัตถ์”  ปรากฏที่ใจเรียก “นามปรมัตถ์  วิปัสสนา คือภารกิจตามเห็นด้วยปัญญาถึงความจริงทั้งรูป และ นาม  ที่เกิดในฐานทั้ง ๔ แห่งสติปัฏฐาน  คือ กาย เวทนา จิต ธรรม

ในคัมภีร์พระไตรปีฎกและอรรถกถานั้น  ในส่วนของอริยสัจภาวนาท่านแบ่งจริตออกเป็นสองเท่านั้นคือ

๑.     ทิฏฐิจริต

๒.   ตัณหาจริต

ดังนั้น  โครงการอริยสัจภาวนา  จึงเหมาะสมกับคนทุกจริต  ไม่ว่าจะเป็นตัณหาจริต หรือ ทิฏฐิจริต  เพราะสอนให้กำหนดรู้สติปัฏฐานทั้ง ๔ ฐาน  เพื่อให้ในที่สุดจะรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดในปัจจุบัน  ทั้งทางกายและทางใจ

แต่จุดเน้นของอริยสัจภาวนา จะเน้นให้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดในใจ  คือจิตตานุปัสสนา  และ ธรรมานุปัสสนา ซึ่งจะทำให้เกิดปัญญาในด้านของวิปัสสนา จึงกล่าวได้ว่า  เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทิฏฐิจริต (เทียบเป็นพุทธิจริต) ที่จะได้กำหนดรู้เท่าทันจิต  เท่าทันอารมณ์ในใจ  เพื่อการตัดการปรุงแต่งด้วยกิเลสต่างๆ  สู่การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงในที่สุด


อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ
อ.ธรรมธีระ ธรรมะวิสุทธิ

ประวัติ :

อ.ธรรมธีระ ธรรมะวิสุทธ  อ.วัลลภ  ปัญญาชวนะ(ชื่อเดิม) เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา  สนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘

(ขณะนั้น อายุ ๑๘ ปี) ได้ศึกษาธรรมะและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาโดยตลอดจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงมีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  ได้ฉายาว่า วัลลภ ชวนปัญโญ ศึกษาและปฏิบัติธรรมต่อ รวมทั้งเผยแผ่พระธรรมไปทั่วประเทศและต่างประเทศ

เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพ ในโครงการนี้ อบรมวิปัสสนากรรมฐานให้พระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ ทุกๆปี เป็นจำนวนปีละ ๓๐๐ รูป

เป็นประธานโครงการอบรม “วิปัสสนาโดยปรมัติ”  อบรมวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน๔  ให้แก่บุคคลทั่วไป  ตามวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมหลายแห่ง  อาทิ  วัดเขาพุทธโคคม วัดประทีปพลีผล  วัดเชิงเลน   วัดร่ำเปิง  สถานที่ปฏิบัติ ส. รวยเจริญ  วัชรธรรมสถาน  เป็นต้น

เป็นวิทยากรแสดงธรรมให้แก่หน่วยงาน องค์กร และบริษัทต่างๆมากมาย  อาทิ  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระพรมราชูปถัมป์ เรือนธรรม บ้านเจ้าพระยา เป็นต้น

ผลงานหนังสือใช้นามปากกาว่า “นวองคุลี” อาทิ วิปัสสนาญาณ  ความจริงในสิ่งลวง ศาสตร์อิสระ  เป้าหมายของการทำบุญ  รหัสกรรม  กฎแห่งกรรม จับความคิดมาขัง เหตุเกิดหลังพุทธปรินิพพาน   เป็นต้น

ตลอดเวลา  ๒๕ ปีที่ทำงานให้พระพุทธศาสนาในเพศพระภิกษุจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ประสบอุบัติเหตุเท้าหักทั้ง ๒ ข้าง ประกอบกับป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ และโรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง ยากแก่การที่ญาติพี่น้องจะช่วยกันดูแลรักษาในเพศบรรชิต จึงมีความจำเป็นต้องลาสิกขา  เพื่อรักษาสุขภาพ

ปัจจุบัน  เผยแผ่ธรรม ในเพศฆราวาส เป็นประธานโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน และแสดงธรรมในที่ต่างๆ  รวมทั้งแต่งหนังสือธรรม  เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาสืบไป

ผู้เข้าร่วม ผู้ที่เคยปฎิบัติวิปัสสนามาแล้ว
จำนวน 80 ท่าน
เปิดรับสมัคร สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็ม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.