โยคะวิถีพุทธ2

  โครงการโยคะวิถีพุทธ ระยะเวลา 19 -21 ก.ค. 2562 (3วัน 3 คืน)

วิปัสสนาจารย์ คุณครูหนุ่ม ภก.วรพงศ์ ตีศิริ

และทีมงานครูผู้เชี่ยวชาญศาสตร์โยคะ

แนวการสอนของ คุณครูหนุ่ม ในคอร์สโยคะวิถีพุทธ

โยคะวิถีพุทธ คือ การฝึกโยคะเพื่อเกื้อกูลกายและใจ เป็นต้นทางสู่การเจริญสติตามแนวทางของพุทธศาสนา เป็นการฝึกโยคะแบบง่าย ๆ อย่างมีสติ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโยคะ

กิจกรรมโยคะวิถีพุทธ เป็นการฝึกโยคะควบคู่กับการฝึกเจริญสติ เพื่อเกื้อกูลการใช้ชีวิตประจำวันและเกื้อกูลการปฏิบัติธรรม ด้วยความตั้งใจที่จะให้เป็นคอร์สปฏิบัติธรรมเล็กๆที่ใช้โยคะเป็นเครื่องมือนำเข้าสู่การเจริญสติ และธรรมมะบนหนทางพ้นทุกข์ของพระพุทธองค์ และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อต่อยอดสู่การปฏิบัติที่ลึกซึ้งต่อไปได้ โดยมีจุดหมายปลายทางสู่การพ้นทุกข์ ตลอด 3 วัน 2 คืน เป็นบรรยากาศของความสุขและความอบอุ่นภายใต้พลังงานที่ดี

ในวิถีแห่งการฝึกตน ฝึกโยคะวิถีพุทธนั้น ประกอบไปด้วย 8 ประการ คือ
1. ยมะ (Yama) Universal morality การเริ่มต้นฝึกโยคะ ต้องเริ่มต้นดวยการถือยมะ โยคะคือการฝึกกายฝึกใจไปพร้อม ๆ กัน จริยธรรม หรือ ข้อควรละเว้น ถือเป็นพื้นฐานอันดับแรกของมนุษย์ ศีลจึงเป็นหลักของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ ซึ่งมีด้วยกัน 5 ข้อ ได้แก่ การแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง การไม่ลักทรัพย์ การไม่พูดปด การประพฤติตนบนทางแห่งความเป็นจริง และ การไม่ถือครองวัตถุเกินความจำเป็น
2. นิยมะ (Niyama) personal observances วินัย หรือข้อควรปฏิบัติ 5 ประการ ได้แก่ การอดทนอดกลั้น การพอใจในส่ิงที่ตนเองมีอยู่ การหมั่นชำระกายใจให้บริสุทธิ์ การหมั่นศึกษาตนเองเรียนรู้โยคะ และการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน มีความศรัทธาในโยคะที่กำลังฝึกอยู่
3. อาสนะ (Asana) Body postures คือท่าการบริหาร หรือการดูแลร่างกาย เพื่อการสร้างสมดุลระหว่างกายและใจ
4. ปราณยามะ (Pranayama) Breathing exercises เป็นการฝึกควบคุมลมหายใจ เพื่อควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้จิตสงบ
5. ปรัทยาหาระ (Pratyahara) Control of senses คือการสำรวมอินทรีย์ เมื่อร่างกายนิ่ง ลมหายใจสงบ จากนั้นก็ฝึกควบคุมประสาทรับรู้ ซึ่งมักแปรปรวนไปตามสิ่งเร้า หรือสิ่งกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก การควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
6.ธารณะ (Dharana) Concentration & Cultivation หรือการเพ่งจ้อง เมื่อกายสงบ อารมณ์มั่นคง จึงเริ่มอบรมจิตใจ ซึ่งมีธรรมชาติของการไม่หยุดนิ่ง จิตนิ่งเป็นจิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานให้ลุล่วงได้
7.ฌาณ (Dhyana) Devotion การอบรมจิตสม่ำเสมอ ทำให้จิตมีคุณภาพสูงขึ้น ๆ สามารถจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว เป็นจิตที่มีกำลัง ควรแก่การงาน
8. สมาธิ (Samadhi) Union with the Universe คือผลสูงสุดที่ได้รับจากการฝึกโยคะ จิตสมาธิของโยคะ คือจิตที่มีความเป็นหนึ่งเดียว มีความตั้งมันแน่วแน่

แต่จุดเน้นของโยคะวิถีพุทธ จะเน้นให้เท่าทันกายเคลื่อนไหวแบบเบาสบาย เหมาะตามสรีระร่างกายของแต่ละคน พร้อมตามดูกายและใจที่สั่นไหว เรียกว่า กายยานุปัสสสนา และจิตตานุปัสสนา ที่จะได้ตามดูกาย กำหนดรู้เท่าทันจิต  เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ  เพื่อสู่การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงในที่สุด

ครูหนุ่ม29ประวัติ :

คุณครูหนุ่ม  ภก.วรพงศ์ ตีศิริ เภสัชกรจากมหาวิทยาลัยมหิดล สนใจศาสตร์ด้านโยคะมากว่า 10 ปี และได้เปิดบ้านสอนโยคะที่เรียกว่า Yoga Home by Kru NooM ที่เชียงใหม่ 

การศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ของโยคะอย่างต่อเนื่องผสานกับการฝึกวิปัสสนา ครูหนุ่มได้เรียนรู้ความสัมพันธ์และความเกื้อกูลเกี่ยวข้องของทั้งสองศาสตร์ โยคะกับพุทธศาสนา ล้วนเกื้อกูลต่อร่างกาย และจิตใจของผู้ฝึก จึงเกิดโครงการปฏิบัติธรรม โยคะวิถีพุทธ นี้ขึ้น

ผู้เข้าร่วม ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโยคะ
จำนวน 50 ท่าน
เปิดรับสมัคร สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็ม
สิ่งที่ต้องเตรียมมา เสื่อโยคะ ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็ก กระบอกน้ำดื่ม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.