เกี่ยวกับมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

1.หลักการและเหตุผล

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม (ม.ร.ธ.) ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเผยแผ่การปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ที่ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงได้ศึกษาปฏิบัติธรรม และใช้หลักธรรมปกครองแผ่นดินให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา
ดังนั้นประชาชนควรที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการศึกษาปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นพุทธบริษัทที่ดี ที่จะรองรับพระพุทธศาสนาให้พัฒนาถาวรต่อไป การเผยแผ่ให้ความรู้ในการศึกษาปฏิบัติธรรมนี้ จึงเป็นคุณประโยชน์มหาศาล นับว่าเป็นการหน้าที่อันสำคัญของทุกท่านที่จะร่วมมือร่วมใจกันสร้างบุญกุศลนี้ เพราะหากเปรียบพระพุทธศาสนาเป็นบริษัทมหาชน พระพุทธเจ้าทรงเป็นเหมือนประธานบริษัทในฐานะผู้ก่อตั้ง โดยมีพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา เป็นผู้ร่วมประสานงานและสนับสนุนต่อมา ให้ยืนยงต่อไปตราบนานเท่านาน

2.วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญพัฒนาถาวรต่อไป
 2. เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติสู่ประชาชน
 3. เพื่อทำงานสาธารณกุศลต่างๆ ตามมติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
 4. มูลนิธินี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

3.เป้าหมาย

 1. สร้างศาสนทายาทเพื่อสืบอายุพระบวรพุทธศาสนา
 2. เป็นสถานที่ฝึกอบรมจิตใจเพื่อประชาชนละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส และพ้นจากความทุกข์
 3. หาแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนำผู้ปฏิบัติเข้าสู่ธรรมโดยง่าย และได้ผล
 4. เน้นหลักธรรมและการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 5. เสริมสร้างบุคลากร เพื่อเป็นอาสาสมัครในงานพุทธศาสนาต่อไป
 6. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้ดีผ่านการฝึกอบรมกายจิตสัมพันธ์

4.ลักษณะโครงการ

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมเป็นโครงการระยะยาว และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมงานการปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงเป็นองค์พุทธมามกะ

5.รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างศาสนสถานเเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ อันมีส่วนประกอบสำคัญคือ

พระเจดีย์รัศมีธรรม เรือนพระธาตุ และ อาคารปฏิบัติธรรมทิพย์มนต์
พระเจดีย์รัศมีธรรม เรือนพระธาตุ และ อาคารปฏิบัติธรรมทิพย์มนต์
 1. พระเจดีย์รัศมีธรรม เรือนพระธาตุ และอาคารปฏิบัติธรรมทิพย์มนต์ อาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตารางเมตร อาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย
  • ชั้นล่าง เป็นสถานปฏิบัติธรรม มีประตูเข้าออก 10 ประตู
  • ชั้นบน เป็นพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระปรางค์ต่างๆ ในพระเจดีย์ มีลักษณะรูปทรงระฆังคว่ำ เรือนพระธาตุไม้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร สูง 17 เมตร
 2. ตำหนักเจ้าย่า เรือนไม้บรรจุรูปหล่อเท่าพระองค์จริงของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
 3. ธุดงค์สถาน
ตำหนักเจ้าย่า
ตำหนักเจ้าย่า
ธุดงค์สถาน
ธุดงค์สถาน

6.ผู้รับผิดชอบ

คุณล้วนชาย ว่องวานิช และคณะกรรมการ

7.ระยะเวลา

การจัดกิจกรรม ดำเนินงานจัดการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตลอดทั้งปี

การก่อสร้างศาสนสถาน กำหนดการก่อสร้าง เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2552กำหนดสิ้นสุดการก่อสร้าง 16 มิถุนายน 2553

8.งบประมาณ

กำหนดงบประมาณการก่ออสร้าง 15 ล้านบาทประกอบด้วย

 1. ศรัทธาผู้บริจาคเริ่มแรก 250,000 บาท
 2. เงินบริจาค จากศรัทธาของประชาชนผู้ใจบุญ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญพัฒนาถาวรต่อไป

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคเหนือและภาคต่างๆ ได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตรการปฏิบัติที่มีความหลากหลาย เพื่อความเหมาสมกับจริตและความสนใจของแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นคุณภาพ รับจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบ และมีเครือข่ายครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและทรงภูมิปัญญา ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สะอาดอ สวยงามและปลอดภัย มีบริการอย่างดี เหมาะที่จะอบรมประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความประพฤติที่ดีงาม มีจิตสำนึกที่มั่นคงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *