คุณล้วนชาย  ว่องวานิช           มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ในการเผยแผ่แนวทางการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนในภาคเหนือ และภาคต่าง ๆ โดยใช้ศาสตร์การวิเคราะห์จริตเป็นตัวแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามแต่บุคลิกและนิสัยของแต่ละบุคคล โดยเราเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกจริตสามารถนำไปสู่เป้าหมายที่รวดเร็วและสูงสุด ซึ่งทางมูลนิธิ ฯ ได้เชิญวิปัสสนาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และเมตตาธรรม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ข้อธรรมอันล้ำค่าแก่ผู้ร่วมปฏิบัติตามรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งที่ผ่านมา ได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีจนส่งผลให้หลักสูตรต่าง ๆ มีผู้สนใจเข้าปฏิบัติเป็นจำนวนมาก

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็ปไซด์ของเราจะเป็นประโยชน์ในการค้นหาตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติ เป็นสถานที่หนึ่งในการสร้างอริยบุคคลเพื่อจรรโลงและเผยแพร่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ล้วนชาย  ว่องวานิช

ประธานมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *