Amen-loungpor

ต้องขออภัยทุกท่านที่ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมโคงการอริมรรค อริยผลค่ะ สำหรับท่านสมัครเข้ามาแล้วทางเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งและยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งค่ะ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.