ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม อริยสัจภาวนา ประจำเดือนมิถุนายน 2562

การเจริญวิปัสสนาที่มีอริยสัจ4 เป็นอารมณ์ โดยตามดูสมุทัยขณะแรกผุดให้เป็นนิสัย

โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์ และอาจารย์อ้อ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์

ณ. จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติธรรม (ภาวนา) ตามนัยที่พระอริยะเห็นแจ้งมาก่อน ด้วยการเจริญวิปัสสนาที่มีอริยสัจเป็นอารมณ์ ชิดใกล้ต่อมรรคผล โดยการดูปรากฏของอริยสัจ 4 ว่าได้แก่ การตามดักดู กำหนดรู้ สมุทัยขณะแรกผุด บ่อย ๆ เนือง ๆ ให้เป็นนิสัยสมุทัยเมื่อถูกกำหนดรู้และดับลงในขณะนั้น ๆ ภาวะดับนั้นเป็นนิโรธขณะกำหนดรู้เป็นมรรค

 

สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมหรือเจ้าภาพอาหารสำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรม แจ้งความประสงค์ได้ที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *