เจ้าภาพโครงการอาหารสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม

ผัสสะบริสุทธิ์ 3 วัน 2 คืน 

อ.ศุภวรรณ พ.พรรณวงศ์ กรีน

วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. – 11 พ.ย. 2561

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จัดโครงการปฏิบัติธรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการเจ้าภาพอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม 55 ท่าน

ยอดรวมค่าอาหาร 46,200บาท 

ณ วันที่ 8 พ.ย. 2561 นี้ มีเจ้าภาพอาหารดังรายนามต่อไปนี้

รายนามเจ้าภาพอาหาร โครงการปฏิบัติธรรม “ผัสสะบริสุทธิ์” ณ วันที่ 9 – 11 พ.ย. 2561
1. คุณศิระ ปัญญาวิภาส จำนวน 6,480 บาท
2. ทพญ.แพน สุ่นสวัสดิ์ จำนวน 2,000 บาท
3. คุณกุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์ จำนวน 3,000 บาท
4. คุณก่อเกียรติ เพิ่มสันติธรรม จำนวน 1,000 บาท
5. คุณนงนุช ชัยสิทธิฤกษ์ จำนวน 5,000 บาท
6. คุณสุธิดา ศรีพงศ์ จำนวน 5,000 บาท
7. คุณภัทรวุฒิ คุณภาวนา สุวรรรัตน์ จำนวน 1,000 บาท
8. คุณชยพล ปักษานนท์ และคุณณณุชา วัฒนธำรงค์ จำนวน 1,000 บาท
9. คุณศิรินาถ ลีละวัฒน์ จำนวน 3,000 บาท
10. คุณนวรัตน์ เมฆขยาย จำนวน 1,000 บาท
11. คุณสมใจ วงศ์ปัทมเจริญ จำนวน 2,000 บาท
12. คุณยุพาพร รักศิลปกิจ จำนวน 1,000 บาท
13. คุณจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย จำนวน 500 บาท
14. คุณนภาภรณ์ ปฏิภาภรณ์ จำนวน 1,000 บาท
15. คุณภูเทพ ปฏิภาภรณ์ จำนวน 500 บาท
16. คุณแสงนภา ปฏิภากรณ์ จำนวน 500 บาท
17. คุณลัคนา ศรีสวัสดิ์ จำนวน 500 บาท
18. คุณรุ่งทิพย์ โตวิวัฒน์ จำนวน 2,000 บาท
19. คุณวนิดา สุทธิวงสิงห์ จำนวน 2,000 บาท
20. คุณนภาพร คานะมี จำนวน 500 บาท
21. คุณเกยูร พรมกร จำนวน 500 บาท
22. คุณจงรักษ์ พรมกร จำนวน 500 บาท
23. คุณศรัณพร โศภนะศุกร์ และ คุณยุทธ วานิชานนท์ จำนวน 500 บาท
24. คุณธฤตชลกร ชภช้อย จำนวน 1,000 บาท
25. คุณทิพวรรณ มนัสธีรภาพ จำนวน 1,000 บาท
26. คุณธัญทิพย์ ทวีชัยเศรษฐ์ จำนวน 1,200 บาท
ปิดยอดสุดท้าย 2,600 บาท ด้วยคุณ Wanida Suttiwongsing ค่ะ

mde

 

เจ้าภาพเลี้ยงน้ำปานะ และขนมหวาน

1. กองบุญดรลัยหมั่นดี

2. คุณปาเมล่า โปม่าร์

3. คุณศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพในครั้งนี้คะ

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอาหารผู้ปฏิบัติธรรมคะ

บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

เลขที่บัญชี 853-209083-8

เจ้าภาพโครงการอาหารสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม

หากต้องการใบโมทนาบัตรสามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้ที่ 053-290-099


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.