เสร็จสิ้นกันไปแล้วสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมดีๆประจำเดือนมิถุนายน 2555 

ซึ่งโครงการนี้เราได้ความเมตตาจาก อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มาช่วยชี้แจงแถลงไข แนวทางการปฏิบัติโดยมุ่งประเด็นไปสู่หนทางของ “มรรค”

โดยใช้ตัวอย่างจากพุทธพจน์ และคำสอนบาลีบางส่วน ให้เราพิจารณาความจริงอย่างละเอียดและแยบคาย ทำให้ผู้ปฏิบัติหลายท่านมีการวางแผนการดำรงชีวิตอย่างระมัดระวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *