สรุปโครงการ “จีรังฟื้นฟู” กันยายน 2562

22 September 2019

โครงการปฏิบัติธรรม “จีรังฟื้นฟู”กันยายน 2562
วิถีการดูแลฟื้นฟูสุขภาพด้วยกิจกรรมบำบัด

19 กันยายน ถึง 21 กันยายน 2562 ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางศาตร์สุขภาพทางเลือกจากจีรังรีทรีท
คุณล้วนชาย ว่องวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลมหายใจปาฏิหารย์
คุณปาเมล่า โปร์ม่า นักบำบัดล้างพิษทางอารมณ์
คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล นักบำบัดศาสตร์ธาตุ 4
ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ศิลปะบำบัดจากไตรคลัง
คุณสพรั่งพร ชยานุภัทร์กุล นักศิลปบำบัด
คุณสุพัฒนา วิริยะสุมน นักศิลปบำบัด
คุณพรทิพย์ ถาวรวุฒิ นักศิลปบำบัด
และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์โยคะบำบัดจากโยคะโฮม
ภก.วรพงศ์ ตีศิริ นักโยคะบำบัด และทีมงาน

ณ. จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ “จีรังฟื้นฟู2” จากกองทุนคุณแม่สาวิกาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สนใจติดตามสมัครโครงการ “อริยสัจภาวนา” ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2562

พฤหัสที่ 3 ตุลาคม 2562 – อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

สนใจสมัครปฏิบัติธรรมโครงการอริยสัจภาวนาได้ที่หน้าสมัครปฏิบัติธรรม


โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ” 21-23 มีนาคม2562

9 December 2018

โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ” 1/2562

พฤหัสบดี 21 มีนาคม – เสาร์ 23 มีนาคม 2562


จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับจีรังเฮลท์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การฟื้นฟูเยียวยาด้วยพลังแห่งสุขภาพตามหลักธรรมชาติบำบัดและพุทธวิถี

จีรังฟื้นฟู162

โดย คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ธรรมชาติบำบัด

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการ รพ.นครธน

คุณล้วนชาย ว่องวานิช วิถีแห่งอายุวัฒนะ ผู้บริหารจีรังเฮลธ์วิลเลจ

คุณปาเมล่า โปม่าร์ ล้างพิษทางอารมณ์และเครื่องหอมบำบัด

พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำ รพ.วิชัยยุทธ

คุณดารินทร์ สรวงศารัตน์ คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์ลบำบัด

พฤหัสบดี 21 มีนาคม – เสาร์ 23 มีนาคม 2562

ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กาย จิต อารมณ์ วิถีธรรมชาติบำบัดผสานกับพุทธวิธี กระตุ้นให้เกิดการใส่ใจดูแลสุขภาพตลอดจนการฟื้นฟูตนเองและผู้ใกล้ชิด รวมทั้งสร้างกำลังใจและนำหลักแนวคิดด้านศาสตร์ความรู้บูรณาการสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะกับผู้ต้องการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู และผู้ดูแลผู้ป่วยมาเข้ารับการอบรมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจีรังรีทรีท


กำหนดการ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

8.30 – 9.30 น.                ลงทะเบียนหน้าแผนกต้อนรับ ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เข้าสู่โครงการจีรังฟื้นฟู
“วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ” เพื่อเข้าห้องพักและเปลี่ยนเสื้อผ้า

10.00 -12.00 น.               พิธีเปิด แนะนำมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมและกฎระเบียบ โดยคุณปาเมล่า โปม่าร์ รองประธานมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพแบบ 4R อายุวัฒนะ”” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

12.00 – 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน “อาหารอายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม

13.30.00 – 14.30 น.          บรรยายเรื่อง “การล้างพิษทางอารมณ์” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

14.30 – 15.00 น.              พัก, ดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล (น้ำเก๊กฮวย, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำขิง, น้ำใบเตย)

15.00 – 16.30 น.             กิจกรรมจีรังรีทรีท “Emotion Detoxification” ปรับสมดุลอารมณ์ล้างพิษทางอารมณ์
โดย คุณปาเมล่า โปม่าร์

16.30 – 17.30 น.             กิจกรรม “คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์บำบัด” เพื่อปรับสมดุลกายใจ โดยคุณดารินทร์ สรวงศารัตน์

17.30 – 19.00 น.             รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ สลัดผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มธัญพืช

19.00 – 21.00 น.             กิจกรรมจีรังรีทรีท “มาลาอธิษฐาน” ฝึกการตั้งพลังแห่งสติด้วยศรัทธา โดยคุณปาเมล่า และทีมจีรังรีทรีท

สวดมนต์ นั่งสมาธิ โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

 

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

5.30 – 6.00 น.                ตื่นทำสรีระกิจส่วนตัว

6.30 – 7.30 น.                กิจกรรม”โยคะวิถีพุทธ” โดยคุณครูหนุ่ม และทีมงาน

8.00 – 9.00 น.                รับประทานอาหารเช้า “อายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม

9.30 – 12.00 น.               บรรยายสุขภาพเรื่อง “วิถีพลังแห่งธรรมชาติบำบัด“ โดย นพ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร

12.00 – 13.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง “อายุวัฒนะ”ระเบียง ณ แม่ริม

14.00 – 15.30 น.             บรรยายสุขภาพเรื่อง “สุขภาพกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ดูแลได้ด้วยตนเอง

โดยพญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำ รพ.วิชัยยุทธ

15.30 – 16.00 น.             พัก, ดื่มน้ำ Fruit infused water 4 สูตร คืนพลังความสดชื่น

16.00 – 17.30 น.             กิจกรรมจีรังรีทรีท “ลมปราณบู๊ตึ๊งเพื่อผ่อนคลายฟื้นฟูสุขภาพ” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

17.30 – 18.30 น.             รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ สลัดผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มธัญพืช

19.00 – 20.30 น.             กิจกรรมบำบัด “คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์บำบัด” เพื่อปรับสมดุลกายใจ โดยคุณดารินทร์ สรวงศารัตน์และคณะ

 

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

5.30 – 6.00 น.                ตื่นทำสรีระกิจส่วนตัว

6.30 – 7.30 น.                กิจกรรมปรับสมดุล “ฟ้อนเจิง วิถีล้านนาเพื่อสุขภาพ” โดย คุณปาเม่ลาร์

8.00 – 9.00 น.                รับประทานอาหารเช้า “อายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม

9.30 – 12.00 น.              สุนทรียสนทนา “พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพ ถามตอบ

โดยคณะวิทยากร นำทีมโดย คุณล้วนชาย ว่องวานิช

พิธีปิดโครงการจีรังรีทรีท โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช ผู้บริหารมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

ถ่ายรูปร่วมกัน Add Line กลุ่ม “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยโรคติดต่อ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
 • โครงการปฏิบัติ “จีรังฟื้นฟู” เน้นอาหารเพื่อสุขภาพอายุวัฒนะ “หนักมื้อเช้า เบามื้อเที่ยง เลี่ยงมื้อเย็น
 • ที่พักทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดไว้ให้เป็นห้องนอนรวม โดยมีเจ้าภาพเป็นจีรังเฮลท์วิลเลจ หากต้องการแยกนอนพักเป็นส่วนตัวให้ติดต่อทางรีสอร์ทเอง (จ่ายเงินตรงกับทางรีสอร์ท)
 • ควรสวมใส่เสือและกางเกงที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สะดวก สบาย เนื่องจากมีกิจกรรมออกกำลังกาย
 • เพื่อร่วมรณรงค์การอนุรักษ์โลกลดการใช้พลาสติก ควรนำขวดน้ำมาเอง และสามารถเติมน้ำดื่มได้ที่ตู้น้ำก่อนเข้าห้อง
 • เพื่อเป็นการแสดงความเคารพวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน ควรเข้าห้องก่อนเริ่มปฏิบัติหรือฟังธรรมอย่างน้อย 10 นาที และไม่ควรเดินออกนอกห้องในระหว่างที่อาจารย์หรือวิทยากรสอนอยู่ ในแต่ละช่วงเวลาจะมีหยุดพักเบรกให้
 • แนะนำการเดินทาง ควรมาถึงสนามบินไม่เกิน 8.00 น. เพื่อให้ทันลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ การเดินทางกลับ ควรจองตั๋วหลังเวลา 15.00 น. เพื่อเวลาการปิดโครงการและรถติด

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อน
    เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว (โปรดระบุ)
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมมาก่อน

 • ข้าพเจ้าเข้าใจกฎและระเบียบของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมที่กำหนดไว้แล้ว และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายจิตใจเป็นปกติ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในระหว่างการฝึกอบรม ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาความผิดกับมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ไม่ว่ากรณีใดๆ


ตารางโครงการปฏิบัติธรรมปี 2562

3 December 2018

9ตารางโครงการปฏิบัติธรรมปี 2562

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตารางปฏิบัติธรรม2562

1

2 3 4

ดาวน์โหลดตารางปฏิบัติธรรมปี 2562

ลงทะเบียนเวลา 8.00 -9.00 น. กรุณาเดินทางมาถึงจีรังเฮลธ์วิลเลจ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ในวันเวลาดังกล่าว
 
ปิดคอร์สเวลา 14.00 น. กรุณาจองตั๋วเครื่องบินหลังช่วงเวลาดังกล่าวอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวก (ระยะทางที่พักไปสนามบิน 45 นาทีค่ะ)
 
สอบถามรายละเอียดได้ทาง Inbox มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
หรือโทรสอบถาม 086 – 1904567, 053-290099

สนใจสมัครกรุณาสมัครผ่านเว็บไซด์ หรือไลน์กลุ่ม
42189

สมัครปฏิบัติธรรม