ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จีรังฟื้นฟู อริยสัจภาวนา และผัสสะบริสุทธิ์ ได้ที่นี้

จีรังฟื้นฟู262

โครงการ จีรังฟื้นฟู วันที่ 19 – 21 กันยายน 2562
หากผู้ใดไม่มีรายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ที่คุณแดง ไลน์ rm4567 หรือสอบถามมาทางไลน์มูลนิธิ สามารสแกน QRcode ได้ที่ภาพด้านล่าง

1 คุณ อรุณี ตันตยาภิวัธน์
2 คุณ กุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์
3 คุณ ชฎาทิพย์ กันทะเขียว
4 คุณ จิตรลดา เก่งกล้า
5 คุณ อนุสรา โบห์ร
6 คุณ ญพิชยาสิณี อาวิพันธ์
7 คุณ กิตติ์ธเนศ อาวิพันธ์
8 คุณ พรคนึง ผดุงกิจ
9 คุณ ณัฐธวรรณ มัจฉา
10 คุณ พรรณี ชนะมา
11 คุณ วิชญา โมฬีชาติ
12 คุณ สุวภัทร รักศิลปกิจ
13 คุณ พรรณี ตั้งกิตติศัพท์
14 คุณ จิรัฏฐ์ฤดี บุญแผ่ผลปษิฐ
15 คุณ นิตยา ชุ่มบัวทอง
16 คุณ พรพิมล จันทร์คุณาภาส
17 คุณ เกศรินทร์ จตุพร
18 คุณ เพชรินทร์ พิริยะคุณธร
19 คุณ สิริโสภา ศุภกุล
20 คุณ ภาวิตา วรภัทรา
21 คุณ ผุสดี ศรีเขียว
22 คุณ สุปราณี บุญหมั้น
23 คุณ นารา เศรษฐกร
24 คุณ นาตยา ดิถีเพ็ญ
25 คุณ พรทิพย์ คล่องแคล่ว
26 คุณ สมรัตน์ ประคำโทน
27 คุณ รัชนีวรรณ เรือนจันทร์
28 คุณ ปาลิดา จันทีนอก
29 คุณ พรทิพย์ ชำนาญกิจ
30 คุณ ปิยะพรรณ ใจคำปัน
31คุณ ปณีธี รักตประจิต
32คุณ มาลีรินทร์ จารูญธรรม
33 คุณ สิริรัญญา ต๊ะแดง
34 คุณ อังควิภา หาญเพชร
35 คุณ ศลิษา พึ่งพวง
36 คุณ สุวปรียา ต๊ะแดง
37 คุณ กัญญารัตน์ ประสาทธิการ
38 คุณ ธนัชพร ประสาทธิการ
39 คุณ พิมนรา กันตา
40 คุณ พินิจ ศรีบุญเรือน
41 คุณ รัชดาพร ยาวิจัยศาล
42 คุณ อินทร ต๊ะแดง
43 คุณ กมลวรรณ กำแหง
44 คุณ สุธิดา ศิริพงศ์
45 คุณ ณัฎฐ์ธิดา จารีย์ลัคน์
46 คุณ ญาณิศา สุภิทิพย์
47 คุณ นวรัตน์ เมฆขยาย
48 คุณ กุสุมา นาคบัลลังก์
49 คุณ มยุรี ตั้งใจดี
50 คุณ ปราณี ตั้งใจดี
51 คุณ ศุภรา คูคู่สมุทร
52 คุณ ตริยาภรณ์ วสุวรพงษ์
53 คุณ เวธนี กันทวี
54 คุณ มาลีวรรณ ติวะนันทกร
55 คุณ จิณณ์พิชญ์ ฉัตรสุวรรณ

อริยสัจภาวนา262

โครงการอริยสัจภาวนา วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2562
หากผู้ใดไม่มีรายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ที่คุณแดง ไลน์ rm4567

1 คุณกุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์
2 คุณยุพาพร รักศิลปกิจ
3 คุณอนุสรา โบห์ร
4 คุณณัฐธวรรณ มัจฉา
5 คุณนิยดา ศิริโชติ
6 คุณณัฐนิศา วงค์ตลาดขวัญ
7 คุณพรรณี ชะนะมา
8 คุณอังสนา จ่างเจริญ
9 คุณคุณวีณา จ่างเจริญ
10 คุณกุลคงสร สุระเสถียร
11 คุณกิตติยา สุระเสถียร
12 คุณนาตยา ดิถีเพ็ญ
13 คุณพรรณิภา วีระนนท์
14 คุณชัชวัตร บุญสร้างจรัส
15 คุณณิชาภัทร ยงยศไพบูลย์
16 คุณสมพล ขาวเทียมสังข์
17 คุณขวัญใจ ขาวเทียมสังข์
18 คุณเบญจพร เตชะปรีชาวงศ์
19 คุณสุธรรม เตชะปรีชาวงศ์
20 คุณสุวรรณี เตชะปรีชาวงศ์
21 คุณทู
22 คุณลริศรา สาตะรักษ์
23 คุณผุสดี ศรีเขียว
24 คุณภาวิตา วรภัทรา
25 คุณสุปราณี บุญหมั้น
26 คุณพรทิพย์ คล่องแคล่ว
27 คุณสายสมร จอมทัน
28 คุณปนัดดา มณีโรจน์
29 คุณนิตยา จันทรวิรัช
30 คุณชุติมา
31 คุณเหม ศรีวัฒนะธรรมา
32 คุณนรินดา ศรีวัฒนะธรรมา
33 คุณแดงน้อย วรนาวิน
34 คุณกิตติพงค์ สกุลวรกิจ
35 คุณอุทิศ ขาวเธียร
36 คุณพงษ์พิสิท วิเศษกุล
37 คุณเพทาย วิเศษกุล
38 คุณนิภาภัทร ชีวรุ่งโรจน์
39 คุณอมรรัตน์ นภาพงค์สุริยา
40 คุณสามเณรี จิระประภา
41 คุณพันวดี เขมะสุวรรณ
42 คุณกัญญาพัชร์
43 คุณบุษบา ปทุมมาศ
44 คุณสิริลัคน์ มีชูอรรถ
45 คุณดวงพร คำนูณวัฒน์
46 คุณอภิญญา บัวสรวง
47 คุณคนึงนิจ พิบูลย์สวัสดิ์
48 คุณสุดสวาท พุทธสุวรรณ
49 คุณวลีพรรณ ศรีรับสุข
50 คุณจิตตินาถ พัฒนกำจร
51 คุณวรนุช นุชประยูร
52 คุณจุฑารัตน์ งามสม
53 คุณเกียรติศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
54 คุณละกี่ ปิหย่า
55 คุณหนุ่มเครือ ปิหย่า
56 คุณชลธิชา กังสดาร
57 คุณโชติทิพย์ วิชิตสงคราม
58 คุณอรนุช บุญพงศ์
59 คุณปรางทอง พัฒนการพานิช
60 คุณกนกอร ทองวัฒน์
61 คุณปัณฑิกา เจริญผล
62 คุณมุกดา เลือดไทย
63 คุณศรัญญา คั่งคำภา
64 คุณศุภกร วัฒนะเศรษฐี
65 คุณสายสุดา นพรัตน์ไกรลาศ
66 คุณบุญทิวา เรืองไรรัคนโรจน์
67 คุณต้องตา ดิษฐ์พันธุ์
68 คุณพัชราวลัย สิงห์ณรงค์
69 คุณณัฎฐ์ธิดา จารีย์ลัคน์
70 คุณสุวรินทร์ ประวัง
71 คุณแพน สุนสวัสดิ์
72 คุณปาลิดา จันทีนอก
73 คุณภัทรา วสันตสิงห์
74 คุณจุฑารัตน์ ฉีนทะปรปักษ์
75 คุณทัศนาวลัย อุฑารสกุล
76 คุณพรพิพัฒน์ โฆษิตขวัญ

ผัสสะบริสุทธิ์62

โครงการผัสสะบริสุทธิ์ วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562
หากผู้ใดไม่มีรายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ที่คุณแดง ไลน์ rm4567
1 คุณกุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์
2 คุณยุพาพร รักศิลปกิจ
3 คุณณณุชา วัฒนธำรงค์
4 คุณชยพล ปักษานนท์
5 คุณอุสา บัวเจริญ
6 คุณปณิตา สายรอด
7 คุณอรุณี ตันตยาภิวัธน์
9 คุณวันเพ็ญ จีรบวรกิจ
10 คุณวิมลิน สว่างแจ้ง
11 คุณระบบ วิภาตะวิทย์
12 คุณกาญจนา จุฑาเจริญวงศ์
13 คุณณัฎฐ์ธิดา จารีย์ลัคน์
14 คุณภัทรสิริ ศรีโยทัย
15 คุณณัฐธวรรณ มัจฉา
16 คุณพรรณี ชนะมา
17 คุณหงษ์ทอง แสนคำดี
18 คุณสุนทรี แสนคำดี
19
20 คุณชะลอ ชุ่มใจ
21 คุณเสาวลักษณ์ วรรณนิธีจิรา
22 คุณเกสินี กังสนารักษ์
23 คุณพิมอร จตุวิมล
24 คุณศุภกิจ รวีอร่ามวงศ์
25 คุณชนินันท์ กุลวานิช
26 คุณจินตนา กุลวานิช
27 คุณเกยูร พรมกร
28 คุณสิริโสภา ศุภกุล
29 คุณวนิดา คู่เคียงบุญ
30 คุณสุปราณี บุญหมั้น
31 คุณพรทิพย์ คล่องแคล่ว
32 คุณปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์
33 คุณสมรัตน์ ประคำโทน
34 คุณปาลิดา จันทีนอก
35 คุณสายสมร จอมทัน
36 คุณปนัดดา มณีโรจน์
37 คุณผ่องพันธ์ ธีมทะมาลา
38 คุณนิลบล ตุ้ยคัมภีร์
39 คุณจงรักษ์ พรหมกร
40 คุณณัฐธวรรณ มัจฉา
41 คุณพรรณี ชะนะมา
42 คุณนิยดา ศิริโชติ
43 คุณแคทรียา เจริญโชติวัฒนะพล
44 คุณจอมใจ
45 คุณจอย
46 คุณละกี่ ปิหย่า
47 คุณหนุ่มเครือ ปิหย่า
48 คุณเกศินี กังเสนารักษ์
49 คุณพิมอร จตุวิมล
50 คุณสายสุดา นพรัตน์ไกรลาศ
51 คุณศิริธร สิงหพันธุ์
52 คุณวิสุทธิ์สิต ตัณสถิตย์
53 คุณธนเทพ คู่เคียงบุญ
54 คุณปวีณา ปุลิเวคินทร์
55 คุณสุภาพร ถาวรเจริญทรัพย์
56 คุณอรวรรณ วัฒนศิริชัยกุล
57 คุณเพียงกมล คำแสน
58 คุณชนนิกานต์ สุประดิษฐ์
59 คุณวราลักษณ์ ไพศาลพัฒนสุข
60 คุณสุพัตรา โตวิวัฒน์
61 คุณรุ่งทิพย์ โตวิวัฒน์
62 คุณอัญชัน ตัณฑ์อำไพ
63 คุณจินตนา บุญธรรม
64 คุณนันทา ว่องเวศน์
65 คุณไพลิน สุระศิรานนท์
66 คุณตะวัน หุตะสิงห์
67คุณปรีชา กอบเกื้อชัยพงษ์
68 คุณวรรธนีย์ เตชะสุข
69 คุณนิลบล ตุ้ยคัมภีร์
70 คุณแก้วนภา ศรีโปฎก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *