โครงการปฏิบัติธรรม “อริยสัจภาวนา”ตุลาคม 2562
การเจริญวิปัสสนามีอริยสัจ4 เป็นอารมณ์โดยเน้นการตามดู ตามเห็น ตามระลึกรู้สมุทัยขณะแรกผุดให้เป็นนิสัย
“วิปัสสนาญาณ 16”

3 ตุลาคม ถึง 6 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์ และทีมงาน

จัดโดยมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เจ้าภาพที่พักและสถานที่อื่น ๆ โดย จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จองเข้ามา 83 ท่าน มาจริง 64 ท่าน แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 2 ท่าน
ค่าใช้จ่ายโครงการ 80,000 บาท ยอดค่าบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร 27,100 บาท

เจ้าภาพร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอริยสัจภาวนา วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2562 ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพอาหารทุกท่านค่ะ

 1. น.ส. วรนุช นุชประยูร 1000 บาท
 2. น.ส. สุดสวาท พุทธสุวรรณ 1000 บาท
 3. นางดวงพร คำนูณวัฒน์ 1000 บาท
 4. นางจุฑารัตน์ งามสม 1000 บาท
 5. คุณกนกอร 1000 บาท
 6. คุณปรางทอง 1000 บาท
 7. คุณอรนุช 1000 บาท
 8. คุณอัมภา พิพัฒน์วานิชย์ 2000 บาท
 9. คุณอังคณา ศิริวัฒน์ 1000 บาท
 10. คุณสุรีย์ โอกาสเจริญใจ 1000 บาท
 11. คุณพันวดี เขมะสุวรรณ 3000 บาท
 12. คุณยุพาพร รักศิลป์กิจ 1000 บาท
 13. คุณวดีพรรณ ศรีรับสุข 2000 บาท
 14. คุณอภิญญา บัวสรวง 1000 บาท
 15. คุณบุษยา ปทุมมาศ 1000 บาท
 16. คุณสิริลักษณ์ มีชูอรรถ 1000 บาท
 17. คุณจิตตินาถ พัฒนกำจร 1000 บาท
 18. คุณศุภกร คุณเสาวิตรี 500 บาท
 19. คุณเผือหนุ่ม เฮือนดำกู๋ 100 บาท
 20. รต.ปรีชา ภูมาศวิน 1000 บาท
 21. ไม่ประสงค์ออกนามจากโครงการอริยสัจภาวนา 4,500 บาท

รวมยอดร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอาหารอริยสัจภาวนาเดือนตุลาคม 2562 ทั้งสิ้น 27,100 บาท

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ “อริยสัจภาวนา”

สนใจติดตามสมัครโครงการ “อริยสัจภาวนา” ในปี 2563

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *